GDPR Integritetspolicy

Nordic Solar AB

Ståltorpsvägen 10

67010 Töcksfors

ALLMÄNT

Denna policy avseende integritet och marknadsföring (”Integritetspolicy”) beskriver hur Nordic

Solar AB Org. Nr 556740-0725 samlar in, använder, sprider och lagrar dina personuppgiſter.

Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgiſter till oss. Vi vill med denna

Integritetspolicy visa hur

vi säkerställer att dina personuppgiſter behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiſtning.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Bolagets VD är personuppgiſtsansvarig för Nordic Solars behandling av dina personuppgiſter och

ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiſtning.

VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT?

(All information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande fysisk person är att anse

som personuppgiſter. Det innebär att t.ex. följande är att anse som personuppgiſter: namn,

adresser, telefonnummer, fotografier. Krypterade uppgiſter och olika slags elektroniska identiteter

(t.ex. IP-nummer) är också personuppgiſter ifall de kan kopplas till fysiska personer.)

INSAMLING OCH BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER.

(Behandling av personuppgiſter är allt som sker med personuppgiſterna. Varje åtgärd som vidtas

med personuppgiſter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej.

Behandling av personuppgiſter inkluderar all hantering av personuppgiſter, såsom insamling,

bearbetning, registrering, sammanlänkning, spridning och lagring.)

HUR SAMLAS UPPGIFTERNA IN?

(Vi samlar in uppgiſter i samband med att du blir kund hos oss och själv lämnar uppgiſter till oss.

Vi samlar även in uppgiſter när du i annat fall kommunicerar med oss till exempel för at få viss

information eller när du väljer att svara på ett frågeformulär som vi har skickat ut till dig eller

prenumererar på våra nyhetsbrev. Utöver de uppgiſter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar

in från dig utifrån dina köp och hur du använder våra tjänster, kan vi också komma att samla in

personuppgiſter från någon annan (s.k. tredje part).

Vi samlar in uppgiſter genom att våra websidor använder cookies som samlar in information på

och från din webbläsare. Vi inhämtar också adressuppgiſter från offentliga register för att vara

säkra på att vi har rätt adressuppgiſter till dig. Uppgiſter om kreditvärdighet från

kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag.)

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?

(Vi behandlar uppgiſter som exempelvis namn, adress, e-postadress, telefonnummer,

personnummer. Därutöver behandlar vi även annan information som du lämnat vid dina kontakter

med oss.)

NÄR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER OCH VAD ANVÄNDS DE TILL?

För att kunna:

Tillhandahållande av produkter och tjänster inom företagets verksamhet

Annan kommunikation om produkter och tjänster

Utveckling av produkter och tjänster

Direktmarknadsföring)

För att vi lagligen ska få behandla dina personuppgiſter krävs det att någon av följande grunder är

uppfylld:

  1. behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig,
  2. behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse som vi har

(dvs om vi har en legal skyldighet at göra något enligt en annan lag),

  1. Behandling är nödvändig för berättigande intressen hos oss och att dina intressen av skydd

för dina personuppgiſter inte väger tyngre (intresseavvägning).

  1. Specifika fall, eſter att du har lämnat ditt samtycke till just den behandlingen.

För att vi ska kunna tillhandahålla våra produkter och tjänster till dig behöver vi behandla och

hantera dina personuppgiſter.

HUR LÄNGE SPARAS UPPGIFTERNA?

Vi sparar aldrig personuppgiſter längre än vad vi behöver. De uppgiſter som vi samlar in och som

genereras när du köper våra produkter och tjänster behandlas för olika ändamål. De sparas

därmed också under olika lång tid beroende på vad de ska användas till och våra skyldigheter

enligt lag.

  • Om vi inte anger något annat nedan sparar vi de flesta av dina Kunduppgiſter så länge som du

är kund hos oss.

När avtalet mellan oss har upphört raderas de (eller anonymiseras) enligt definierade

gallringsrutiner, förutom då vi enligt lag är skyldiga at spara dem under en längre tid (exempelvis

enligt bokföringslagen).

  • Kreditupplysningsinformation raderas enligt definierade gallringsrutiner från inhämtande.
  • Ärendehistorik från supportärenden raderas enligt definierade gallringsrutiner från kontakten.
  • För att kunna administrera och erbjuda dig attraktiva erbjudanden och genomföra marknads och

kundanalyser sparas uppgiſter om din användning av våra produkter och tjänster enligt

definierade gallringsrutiner.

  • De uppgiſter vi har på grund av en rättslig/ garanti förpliktelse sparas så länge som den aktuella

lagen kräver.

VILKA KAN VI KOMMA ATT DELA DINA PERSONUPPGIFTER MED?

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgiſter

med företag som är personuppgiſtsbiträden för oss. Ett personuppgiſtsbiträde är ett företag som

behandlar informationen för vår räkning och enligt ett skriſtligt biträdesavtal. Vi har

personuppgiſtsbiträden som hjälper oss med:

1) Transporter (logistikföretag och speditörer).

2) Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).

3) Marknadsföring (print och distribution, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer).

4) IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig driſt, teknisk support och underhåll av våra IT[1]lösningar).

(När dina personuppgiſter delas med personuppgiſtsbiträden sker det endast för ändamål som är

förenliga med de

ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt

köpeavtalet och våra allmänna köpevillkor).

(Vi delar även dina personuppgiſter med vissa företag som är självständigt

personuppgiſtsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiſtsansvarig innebär att det inte

är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas.)

Självständiga personuppgiſtsansvariga som vi delar dina personuppgiſter med är:

1) Statliga myndigheter (skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt

lag.

2) Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra

betaltjänstleverantörer).

3) Nätägare (Ellevio, Vattenfall och andra nätägare)

Hur skyddar vi dina personuppgiſter?

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att all

information som vi behandlar skyddas från att obehöriga får del av den. Endast behöriga som

faktiskt behöver behandla dina personuppgiſter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna

ändamål har tillgång till informationen om dig och deras hantering av informationen är strikt

reglerad.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att veta vad vi gör med dina personuppgiſter som till exempel när och hur dina

personuppgiſter behandlas och varför.

Du har dessutom rätt att i vissa fall få ut dina personuppgiſter eller få de flyttade, rättade,

raderade eller blockade.

Observera att vi endast lämnar ut sådana uppgiſter som vi med säkerhet vet tillhör dig. Begäran

skickar du till adressen nedan.

Märk kuvertet ”Registerutdrag”.

Nordic Solar Sweden AB

Ståltorpsvägen 10

672 41 Töcksfors